ISJ: Peste 170 de posturi vacante pentru Corpul Naţional de Experţi

Știri de Sibiu, 10.01.2017; 421 vizualizări

Inspectoratul Școlar Județean (ISJ) Sibiu anunță scoaterea la concurs, în luna ianuarie, a unui număr de 177 de posturi vacante pentru cadrele didactice care doresc pe viitor să ocupe funcții de conducere în școli și licee.

Concursul se organizează în perioada 11 ianuarie – 2 februarie, perioadă în care se va face selecţia cadrelor didactice pentru constituirea Corpului Naţional de Experţi în Management Educaţional.

Conform legii,  pot ocupa funcţii de conducere, de îndrumare şi control în unităţile de învăţământ şi inspectoratele şcolare numai cadrele didactice membre ale Corpului naţional de experţi în management educaţional.

La concursul de selecţie poate participa orice cadru didactic care îndeplineşte cumulativ mai multe condiții.

Înscrierile se pot face pe adresa oficială a site-ului ministerului,  http://cneme.edu.ro/înscriere/.

Condiții participare concurs:
a) face dovada acumulării a 60 de credite transferabile în cadrul unor programe acreditate de formare în domeniul managementului educaţional;
b) este titular în învăţământul preuniversitar/într-o unitate de învăţământ şi are cel puţin gradul didactic II sau titlul ştiinţific de doctor;
c) a obţinut calificativul „foarte bine” în ultimii 4 ani şi nu a fost sancţionat disciplinar în anul şcolar curent;
d) nu a fost lipsit de dreptul de a ocupa o funcţie de conducere sau de îndrumare şi control în învăţământ prin hotărâre judecătorească definitivă de condamnare penală;
e) nu a fost exclus din Registrul naţional al experţilor în management educaţional.

Calendar concurs:

    11 – 16 februarie 2017 completarea  formularului  de selecție online în aplicația informatică http://cneme.edu.ro/înscriere/ de către candidaţi;
    17ianuarie 2017 afișarea listelor cuprinzând candidații admiși în această etapă, în urma introducerii informaţiilor în formularul de selecţie online;
    17 -23 ianuarie 2017 depunerea portofoliului cu documentele justificative – prevăzute la art.7 din Metodologia privind organizarea și desfășurarea concursului de selecție a cadrelor didactice pentru constituirea CNEME , anexa la OMECTS nr. 5549 / 2011, cu modificările și completările ulterioare- la sediul Inspectoratului Școlar Județean Sibiu, biroul P8, parter, de către candidații declarați admiși după etapa de selecție online, în intervalul 9.00 – 15.00;
    24 – 26 ianuarie 2017 transmiterea listei cu candidaţii declaraţi admişi după etapa de selecţie online care la data înscrierii la selecţie ocupă o funcţie de conducere sau de îndrumare şi control din ISJ Sibiu precum şi dosarele acestora către MENCŞ;
    27 ian – 01 februarie 2017 evaluarea portofoliilor candidaților de către comisia de evaluare constituită la nivelul ISJ Sibiu;
    2 februarie 2017 validarea rezultatelor selecției de către Consiliul de Administrație al ISJ Sibiu;
    3 februarie 2017 afișarea rezultatelor evaluării, în ordinea descrescătoare a punctajelor;
    6 – 10 februarie 2017 depunerea contestațiilor la secretariatul ISJ Sibiu, respectiv M.E.N.C.Ş;
    6 -13 februarie 2017 soluționarea contestațiilor;
    13 februarie 2017 afișarea rezultatelor finale;
    14 – 15 februarie 2017  întocmirea de către ISJ Sibiu a listei cuprinzând candidații promovați și înaintarea listei MENCŞ.
    16 februarie 2017 emiterea ordinului de ministru privind înscrierea cadrelor didactice declarate promovate în Registrul naţional al experţilor în management educaţional.
Programul orar de depunere al portofoliilor:
    sediul ISJ Sibiu, biroul P8, parter, resurse umane și managment instituțional, prof.Livia Creţulescu, prof. Cristina Marcu  marţi 17.01.2017 – vineri, 20.01.2017, respectiv 23.01.2017 în intevalul orar 9.00 – 15.00.
Răspunde și tu!