Tinerii din Sibiu, așteptați la sesiunea de iarnă pentru școlile MAI. Condiții obligatorii!

Știri de Sibiu, 16.09.2018

Tinerii din județul Sibiu care au absolvit un liceu și au avut minim nota 9 la purtare se pot înscrie pentru o nouă sesiune de admitere de iarnă organizată în școlile MAI.

Dosarele de înscriere pentru sesiunea de admitere 2019 se pot depune până în data de 23 noiembrie, la sediul IPJ Sibiu.

Potrivit unui comunicat transmis de Inspectoratul de Poliţie Judeţean Sibiu, recrutările se fac pentru Școala de Agenți de Poliție “Vasile Lascăr” Câmpina și Școala de Agenți de Poliție “Septimiu Mureșan” Cluj Napoca”.

Înscrierile se fac la sediul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Sibiu, din municipiul Sibiu, str. Revoluţiei nr.4 – 6, în zilele de marţi şi joi, între orele 10,00 – 15,00 de unde se pot primi informaţii privind documentele de înscriere, respectiv pentru întocmirea dosarelor de candidat, tematica şi bibliografia de concurs.

Condiții de înscriere scoli MAI:

Condiţiile legale şi criteriile specifice pentru recrutarea candidaţilor sunt:
a. să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România;
b. să cunoască limba română scris şi vorbit;
c. să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
d. să fie apţi din punct de vedere medical, fizic şi psihic;
e. să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi sau să îi împlinească în cursul anului în care participă la concursul de admitere;
f. să fie absolvenţi de liceu cu diplomă de bacalaureat;
g. să aibă un comportament corespunzător principiilor şi cerinţelor de conduită admise şi practicate în societate;
h. să nu aibă antecedente penale, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
i. să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni;
j. să nu fi fost destituiţi dintr-o funcţie publică sau să nu le fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
k. nu au desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege;
l. să nu aibă semne particulare evidente sau tatuaje neacoperite de vestimentaţie, în ţinută de vară;
m. să fi obţinut la purtare, în perioada studiilor liceale, media de cel puţin 9,00, cu excepţia candidaţilor care au absolvit instituţii de învăţământ de nivel liceal în state membre ale Uniunii Europene în care nu se evaluează prin notă/punctaj/calificativ purtarea elevului;
n. să nu fi fost exmatriculaţi pentru abateri disciplinare dintr-o instituţie de învăţământ.
Nu se acordă derogări de la condiţiile de înscriere.
Principalele documente cuprinse în dosarul de recrutare sunt:
1. Cererea de înscriere la concursul de admitere;
2. Curriculum vitae – Europass (CV);
3. Declaraţia de confirmare a cunoaşterii şi acceptare a condiţiilor de recrutare;
4. Copii ale diplomei de bacalaureat şi a foii matricole, a actului de identitate, carnetul de muncă/certificat stagiu de cotizare şi, dacă este cazul, livretul militar;
5. Următoarele documente în copie: certificatul de naştere al candidatului, soţului/soţiei şi fiecărui copil, certificatul de căsătorie, precum şi ale hotărârilor judecătoreşti privind starea civilă;
6. Autobiografia şi tabelul nominal cu rudele candidatului;
7. Cazierul judiciar al candidatului;
8. Fişă medicală tip de încadrare în MAI;
9. Trei fotografii 3×4 cm şi o fotografie 9×12,
10. Alte documente solicitate de către instituţiile de învăţământ/inspectoratele beneficiare.
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.